Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Folder next to the Show Your Bookmarks Icon has disappeared

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Explorir

more options

In my Bookmarks Toolbar I have created a Folder, 'News' and placed it at extreme left, next to the 'Show Your Bookmarks'. By clicking on the 'News' Folder I can see and select any of my favorite Web news sites. Very handy. Today, however, when I clicked on the News folder my 73-year-old hand accidentally dragged the News folder on top of the 'Show Your Bookmarks' icon and the News folder disappeared !! I can't figure out where it went !! Help !!

In my Bookmarks Toolbar I have created a Folder, 'News' and placed it at extreme left, next to the 'Show Your Bookmarks'. By clicking on the 'News' Folder I can see and select any of my favorite Web news sites. Very handy. Today, however, when I clicked on the News folder my 73-year-old hand accidentally dragged the News folder on top of the 'Show Your Bookmarks' icon and the News folder disappeared !! I can't figure out where it went !! Help !!

Giải pháp được chọn

You can click this "Show your bookmarks"button to open its drop-down list and drag the folder back to the toolbar. You can also open the Bookmarks menu or the bookmarks sidebar and you should find this folder in the Bookmarks Menu folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can click this "Show your bookmarks"button to open its drop-down list and drag the folder back to the toolbar. You can also open the Bookmarks menu or the bookmarks sidebar and you should find this folder in the Bookmarks Menu folder.

more options

Thank You for explaining this !!