Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

NewCookie Blocker

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

When I opened Firefox this morning I was asked if I wanted to install the new cookie blocker. Now I am unable to access my employers shift schedule web page. Was I scammed? Thanks for any help.

When I opened Firefox this morning I was asked if I wanted to install the new cookie blocker. Now I am unable to access my employers shift schedule web page. Was I scammed? Thanks for any help.

Giải pháp được chọn

You can remove the "cookie blocker" in Add-ons and Themes (Tools menu or 3 bar menu or ctl+shft+a); select Extensions in the left panel.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Giải pháp được chọn

You can remove the "cookie blocker" in Add-ons and Themes (Tools menu or 3 bar menu or ctl+shft+a); select Extensions in the left panel.