Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Stop switching to bookmark opened thru middle mouse button.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vda1

more options

When I click (middle mouse button) open a bookmark the browser immediately switches to it. I do not want that. Please help.

When I click (middle mouse button) open a bookmark the browser immediately switches to it. I do not want that. Please help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See if unchecking this option from settings helps Go to settings (on your toolbar, the hambuger icon or the 3 lines icon to open the menu and then select settings) On the settings page, there's a search text box at the top. Type 'Tab' (without the quotes) that should filter the settings to show all tab related settings then uncheck the option that reads "When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately"

see if that helps