Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why my code work fine on chrome but not firefox?

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 7 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Here is my code:

<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <style>
  .fullCard,
  .lowerHalfCard,
  .upperHalfCard,
  .fullCard-after,
  .lowerHalfCard-after,
  .upperHalfCard-after {
   background-color: inherit;
   border-radius: 10px;
   height: 100%;
   width: 100%;
   position: absolute;
   
   align-items: center;
   display: flex;
   justify-content: center;
   vertical-align:middle;
  }
 
  .fullCard-after::after,
  .upperHalfCard-after::after{
   content: "";
   display: block;
   position: absolute;
   height: 4px;
   background-color: inherit;
   width: 100%;
   top: calc(50% - 2px);
  }
  .lowerHalfCard-after::after{
   content: "";
   display: block;
   position: absolute;
   height: 4px;
   background-color: inherit;
   width: 100%;
   top: calc(50% - 2px);
  }
  .lowerHalfCard,
  .lowerHalfCard-after{
  clip-path: polygon(0% 50%, 100% 50%, 100% 100%, 0% 100%);
  }
  .upperHalfCard,
  .upperHalfCard-after{
   clip-path: polygon(0% 0%, 100% 0%, 100% 50%, 0% 50%);
  }

  .splitFlap {
   background-color:black;
   box-sizing: border-box;
   border-radius: 10px;  
   width: 100px;
   height: 150px;
   position: relative;  
  }

  .rotate0to90 {
   animation-name: r0to90;
  }

  .rotate90to0 {
   animation-name: r90to0;
  }

  .rotate0to_90 {
   animation-name: r0to_90;
  }

  .rotate_90to0 {
   animation-name: r_90to0;
  }

  .rotate0to90,
  .rotate90to0,
  .rotate0to_90,
  .rotate_90to0 {
   animation-duration: 0.3s;
   animation-fill-mode: forwards;
  }

  @keyframes r0to90 {
   from {
  transform:rotateX(0deg);
   }

   to {
  transform: rotateX(90deg);
   }
  }

  @keyframes r90to0 {
   from {
  transform: rotateX(90deg);
   }

   to {
  transform: rotateX(0deg);
   }
  }

  @keyframes r0to_90 {
   from {
  transform: rotateX(0deg);
   }

   to {
  transform: rotateX(-90deg);
   }
  }

  @keyframes r_90to0 {
   from {
  transform: rotateX(-90deg);
   }

   to {
  transform: rotateX(0deg);
   }
  }

  .transform0to_90 {
   transform: rotateX(-90deg);
  }

  .transform0to90 {
   transform: rotateX(90deg);
  }
  .hide{
  display:none
  }
  .zIndex2 {
   z-index: 2;
  }

  .zIndex4 {
   z-index: 4;
  }

  .zIndex10 {
   z-index: 10;
  }
  .blue{
   background-color: blue
  }
  .green{
   background-color: green
  }
  .red{
   background-color: red
  }
  .orange{
   background-color: orange
  }
 </style>
 <script>
  let baseDiv,lowerDiv,middleDiv,upperDiv;
  document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{
  baseDiv=document.getElementById("base");
  lowerDiv=document.getElementById("lower");
  middleDiv=document.getElementById("middle");
  upperDiv=document.getElementById("upper");
  });
  let backward=()=>{
    middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
  lowerDiv.classList.add("rotate0to90");
  middleDiv.className="upperHalfCard-after transform0to_90 zIndex4";
  }
  let forward=()=>{
  middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
  upperDiv.classList.add("rotate0to_90");
  middleDiv.className="lowerHalfCard-after transform0to90 zIndex4";
  }
  
  let upperHandler=()=>{
  middleDiv.classList.add("rotate90to0");
  upperDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2");  
  }
  let lowerHandler=()=>{
  lowerDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2");
  middleDiv.classList.add("rotate_90to0");  
  }
  let middleHandler=()=>{
  upperDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
  lowerDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
  middleDiv.className="hide";
  upperDiv.className="upperHalfCard-after zIndex4";
  lowerDiv.className="lowerHalfCard-after zIndex2";
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 <div class="splitFlap">
  <div 
  id="base" 
  class="fullCard-after zIndex2">
  <img src="img/1_100.png">
  </div>
  <div 
  class="upperHalfCard-after zIndex4"
  id="upper"
  onAnimationEnd="upperHandler()">
  <img src="img/0_100.png">
  </div>
  <div 
  id="middle"
  class="hide"
  onAnimationEnd="middleHandler()">
  </div>
  <div
  class="lowerHalfCard-after zIndex2" 
  id="lower"
  onAnimationEnd="lowerHandler()">
  <img src="img/0_100.png">
  </div>
 </div>
 <p>
  <button onClick="forward()">
   +
  </button>
  <button onClick="backward()">
  -
  </button>
  <button onClick="setHinge()">Set Hinge</button>
 </p>
 </body>
</html> 

I am creating a split-flap. It works fine in Chrome, but in firefox, during the second rotation period, it is not smooth as in chrome. How can I fix it?

Here is my code: <pre><nowiki><html> <head> <meta charset="utf-8"> <style> .fullCard, .lowerHalfCard, .upperHalfCard, .fullCard-after, .lowerHalfCard-after, .upperHalfCard-after { background-color: inherit; border-radius: 10px; height: 100%; width: 100%; position: absolute; align-items: center; display: flex; justify-content: center; vertical-align:middle; } .fullCard-after::after, .upperHalfCard-after::after{ content: ""; display: block; position: absolute; height: 4px; background-color: inherit; width: 100%; top: calc(50% - 2px); } .lowerHalfCard-after::after{ content: ""; display: block; position: absolute; height: 4px; background-color: inherit; width: 100%; top: calc(50% - 2px); } .lowerHalfCard, .lowerHalfCard-after{ clip-path: polygon(0% 50%, 100% 50%, 100% 100%, 0% 100%); } .upperHalfCard, .upperHalfCard-after{ clip-path: polygon(0% 0%, 100% 0%, 100% 50%, 0% 50%); } .splitFlap { background-color:black; box-sizing: border-box; border-radius: 10px; width: 100px; height: 150px; position: relative; } .rotate0to90 { animation-name: r0to90; } .rotate90to0 { animation-name: r90to0; } .rotate0to_90 { animation-name: r0to_90; } .rotate_90to0 { animation-name: r_90to0; } .rotate0to90, .rotate90to0, .rotate0to_90, .rotate_90to0 { animation-duration: 0.3s; animation-fill-mode: forwards; } @keyframes r0to90 { from { transform:rotateX(0deg); } to { transform: rotateX(90deg); } } @keyframes r90to0 { from { transform: rotateX(90deg); } to { transform: rotateX(0deg); } } @keyframes r0to_90 { from { transform: rotateX(0deg); } to { transform: rotateX(-90deg); } } @keyframes r_90to0 { from { transform: rotateX(-90deg); } to { transform: rotateX(0deg); } } .transform0to_90 { transform: rotateX(-90deg); } .transform0to90 { transform: rotateX(90deg); } .hide{ display:none } .zIndex2 { z-index: 2; } .zIndex4 { z-index: 4; } .zIndex10 { z-index: 10; } .blue{ background-color: blue } .green{ background-color: green } .red{ background-color: red } .orange{ background-color: orange } </style> <script> let baseDiv,lowerDiv,middleDiv,upperDiv; document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{ baseDiv=document.getElementById("base"); lowerDiv=document.getElementById("lower"); middleDiv=document.getElementById("middle"); upperDiv=document.getElementById("upper"); }); let backward=()=>{ middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML; lowerDiv.classList.add("rotate0to90"); middleDiv.className="upperHalfCard-after transform0to_90 zIndex4"; } let forward=()=>{ middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML; upperDiv.classList.add("rotate0to_90"); middleDiv.className="lowerHalfCard-after transform0to90 zIndex4"; } let upperHandler=()=>{ middleDiv.classList.add("rotate90to0"); upperDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2"); } let lowerHandler=()=>{ lowerDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2"); middleDiv.classList.add("rotate_90to0"); } let middleHandler=()=>{ upperDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML; lowerDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML; middleDiv.className="hide"; upperDiv.className="upperHalfCard-after zIndex4"; lowerDiv.className="lowerHalfCard-after zIndex2"; } </script> </head> <body> <div class="splitFlap"> <div id="base" class="fullCard-after zIndex2"> <img src="img/1_100.png"> </div> <div class="upperHalfCard-after zIndex4" id="upper" onAnimationEnd="upperHandler()"> <img src="img/0_100.png"> </div> <div id="middle" class="hide" onAnimationEnd="middleHandler()"> </div> <div class="lowerHalfCard-after zIndex2" id="lower" onAnimationEnd="lowerHandler()"> <img src="img/0_100.png"> </div> </div> <p> <button onClick="forward()"> + </button> <button onClick="backward()"> - </button> <button onClick="setHinge()">Set Hinge</button> </p> </body> </html> </nowiki></pre><br> I am creating a split-flap. It works fine in Chrome, but in firefox, during the second rotation period, it is not smooth as in chrome. How can I fix it?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You didn't include the img src="img/0_100.png", so it is harder to test.

Try to ask advice at a web development oriented forum.