Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox developer edition cannot open a jsp file when it is open, when the run by server command is executed from Eclipse.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Belmont

more options

I have already selected firefox developer edition as the default browser from the Eclipse Enterprise Edition. However, when the browser is open, it cannot open the url generated from eclipse. Suppose, I hit the command 'run as server' on a jsp file. If developer edition is already open, the file does not get open on a new tab. However, if the browser is closed, then it opens with the jsp file.

I have tested that with google chrome and firefox normal edition and in there, it works absolutely fine. But I don't know what went wrong in the developer edition.


I have uploaded two pictures for the convenience.

I have already selected firefox developer edition as the default browser from the Eclipse Enterprise Edition. However, when the browser is open, it cannot open the url generated from eclipse. Suppose, I hit the command 'run as server' on a jsp file. If developer edition is already open, the file does not get open on a new tab. However, if the browser is closed, then it opens with the jsp file. I have tested that with google chrome and firefox normal edition and in there, it works absolutely fine. But I don't know what went wrong in the developer edition. I have uploaded two pictures for the convenience.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What command line do you use to open the Developer Edition ? Does it has a switch like "-no-remote" or others that might be causing a problem ?

Is this a DE from the Mozilla server for possibly supplied by the Linux repositories ?

Hữu ích?

more options

The command is simply this: /opt/firefox-dev/firefox. Here, firefox is the name of the application name. And this DE is directly supplied from mozilla servers and it has a linux version. And there was no switch like that.

Hữu ích?

more options

cor-el said

What command line do you use to open the Developer Edition ? Does it has a switch like "-no-remote" or others that might be causing a problem ? Is this a DE from the Mozilla server for possibly supplied by the Linux repositories ?

The command is simply this: /opt/firefox-dev/firefox. Here, firefox is the name of the application name. And this DE is directly supplied from mozilla servers and it has a linux version. And there was no switch like that.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.