Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Customize shortcut boxes on homepage

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The background on the homepage link shortcut boxes keeps reverting to black and text underneath to white on my off-white background when a new version loads. I've used Colors to customize the look of my firefox but can't find any control for that. Once a new version kept the boxes white and the text black but now it's back to black again. Where is the control to fix this?

The background on the homepage link shortcut boxes keeps reverting to black and text underneath to white on my off-white background when a new version loads. I've used Colors to customize the look of my firefox but can't find any control for that. Once a new version kept the boxes white and the text black but now it's back to black again. Where is the control to fix this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can possibly check the "Website Appearance" setting under "Settings -> General -> Language and Appearance".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can possibly check the "Website Appearance" setting under "Settings -> General -> Language and Appearance".