Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to use a new HP Spectre laptop which will be my all purpose home computer. I selected Firefox Browser as the default browser but I don't believe it has ever come up as my browser. It is loaded among many other apps (?). I used to call them programs (?). I get Edge, Chrome, Bing, and others, none of which I want or ask for. They just seem to appear randomly.

I am trying to use a new HP Spectre laptop which will be my all purpose home computer. I selected Firefox Browser as the default browser but I don't believe it has ever come up as my browser. It is loaded among many other apps (?). I used to call them programs (?). I get Edge, Chrome, Bing, and others, none of which I want or ask for. They just seem to appear randomly.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn