Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ad blocker?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

can i block ads like other browsers

can i block ads like other browsers

Giải pháp được chọn

Note that Firefox 78.15.0 is the last version for your Mac OS X platform (update channel: mozilla-mac-eol-esr1) and you will no longer receive updates, so you are out of luck if you can't update your OS. Current releases require Mac OS X 10.12 or newer.

Firefox 78.15.0 on the Mozilla CDN server:


You can search the AMO website for a suitable ad blocking extension.

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Note that Firefox 78.15.0 is the last version for your Mac OS X platform (update channel: mozilla-mac-eol-esr1) and you will no longer receive updates, so you are out of luck if you can't update your OS. Current releases require Mac OS X 10.12 or newer.

Firefox 78.15.0 on the Mozilla CDN server:


You can search the AMO website for a suitable ad blocking extension.

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.