Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i get to my screenshots?

more options

can you just tell me how to get to my screenshots please already

can you just tell me how to get to my screenshots please already

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, are these screenshots you recently captured using the built-in Firefox Screenshot tool? These should appear in your Downloads list. If they are not available through the Downloads button on the toolbar, you can launch the list using either:

  • menu button > Downloads
  • Ctrl+j