Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PR_END_OF_FILE_ERROR

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 241 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

PR_END_OF_FILE_ERROR Foxfire will not open

PR_END_OF_FILE_ERROR Foxfire will not open

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

chiefmadison said

PR_END_OF_FILE_ERROR Foxfire will not open

Are you getting the error, or is Firefox not opening?


Web search: https://www.bing.com/search?q=pr_end_of_file_error

radi.stoyanov said Turns out the option DNS over HTTPS is what caused the problem.

jamesafuf123 said https://support.mozilla.org/en-US/questions/1264659#answer-1237475 my ISP was blocking sites like that

cor-el said This usually means that Firefox wasn't able to find a cipher suites to use to connect to this server and reached the end of the list. There can be two possibilities: one is that the server is outdated and doesn't support modern cipher suites, another might be that the server only supports a few cipher suites and Firefox doesn't support any of these.

You can check your browser and possibly compare this with the server setup. https://www.ssllabs.com/ssltest/viewMyClient.html


https://appuals.com/pr-end-of-file-error/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.