Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to remove 'Recommendations' tab in about:addons .

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 402 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Just for a simplistic look .

Just for a simplistic look .
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can look at these prefs on the about:config page. Recommendations pane:

  • extensions.getAddons.showPane = false

Recommendations on Extensions pane.

  • extensions.htmlaboutaddons.recommendations.enabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. If you get the warning page, you can click the "Accept the Risk and Continue" button.

WARNING: modifying prefs directly via the about:config page can sometimes break Firefox or cause strange behavior, and there is no guarantee that this will keep working in future Firefox releases, so be cautious with modifying prefs if you aren't sure you understand their purpose.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can look at these prefs on the about:config page. Recommendations pane:

  • extensions.getAddons.showPane = false

Recommendations on Extensions pane.

  • extensions.htmlaboutaddons.recommendations.enabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. If you get the warning page, you can click the "Accept the Risk and Continue" button.

WARNING: modifying prefs directly via the about:config page can sometimes break Firefox or cause strange behavior, and there is no guarantee that this will keep working in future Firefox releases, so be cautious with modifying prefs if you aren't sure you understand their purpose.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Note that you may have to create extensions.getAddons.showPane as a new Boolean pref as this pref isn't present by default on the about:config page.