Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Opening attachments to emails

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 120 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

Since the latest version of Firefox I cannot simply open attachments to Yahoo emails. I have to waste time to download and save the attachments before I can view them. How can this be fixed? Or, how can I download a previous version of Firefox and not have any updates?

Since the latest version of Firefox I cannot simply open attachments to Yahoo emails. I have to waste time to download and save the attachments before I can view them. How can this be fixed? Or, how can I download a previous version of Firefox and not have any updates?

Giải pháp được chọn

This is likely a change to how Firefox handles file downloads in the latest version. see How file downloads are handled in Firefox version 98 and above.

You could install an older version of Firefox but this is not recommended. If you can't live with or work around the new changes, see Install an older version of Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This is likely a change to how Firefox handles file downloads in the latest version. see How file downloads are handled in Firefox version 98 and above.

You could install an older version of Firefox but this is not recommended. If you can't live with or work around the new changes, see Install an older version of Firefox.