Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Code writing for AddOn concerning screenshot (current firefox 95)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello I have seen the recent changes to the toolbar screenshot functionalities, the ":screenshot" developer console command, and the command line headless option.

Concerning latest Firefox 95 I wonder if it was possible to call any of these functionalities from an addOn (popup menu), providing parameters as in command line (fullpage, visible), and the folder. I am developing my first addon to customize firefox to my needs.

Thanks for attention Luca

Hello I have seen the recent changes to the toolbar screenshot functionalities, the ":screenshot" developer console command, and the command line headless option. Concerning latest Firefox 95 I wonder if it was possible to call any of these functionalities from an addOn (popup menu), providing parameters as in command line (fullpage, visible), and the folder. I am developing my first addon to customize firefox to my needs. Thanks for attention Luca

Được chỉnh sửa bởi 01BenattiLuca vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Add-on questions should be posted in the add-ons forum; https://discourse.mozilla-community.org/c/add-ons