Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am unable to use Firefox so I deleted the prog. in order to download another or latest version. Now the Download will not happen ........so I clicked on the Badge in the search bar, got a message that there are 3 Trackers preventing Firefox from dow

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Browser won't download.....When I clicked on the security badge it said 3 different Trackers are preventing the program from downloading

Browser won't download.....When I clicked on the security badge it said 3 different Trackers are preventing the program from downloading

Giải pháp được chọn

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


Try rebooting the computer.


Were you using this link to get the full installer? Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


Try rebooting the computer.


Were you using this link to get the full installer? Download Firefox For All languages And Systems {web link}