Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark bar change from white to black after 95.0 update

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MGP

more options

Hello Guys :)

The Firefox has updated and now, the bookmarks bar are black (previous as white).

Any option to turn the bookmarks bar to white again?

Any suggestion?, thank you.

See image: https://i.imgur.com/6BCCE0O.png

Hello Guys :) The Firefox has updated and now, the bookmarks bar are black (previous as white). Any option to turn the bookmarks bar to white again? Any suggestion?, thank you. See image: https://i.imgur.com/6BCCE0O.png

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can change this pref on the about:config page from 3 to 2 to revert to the Firefox 94 behavior.

  • layout.css.prefers-color-scheme.content-override
    Dark (0), light (1), system (2) or browser (3)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

See also this pref:

  • ui.systemUsesDarkTheme [0:light; 1:dark; 2:no-preference]
more options

Thanks for the suggestion, but unfortunately the bookmarks bar it's still dark  :/

https://i.imgur.com/qbctoMr.png