Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox opening too many instances

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1021 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fracarol

more options

Hi all, Firefox has been using quite a bit of RAM lately.

Ok, I had like a dozen tabs open, but I think this might be a little too many Firefox instances (see screenshot; minimize memory usage just run).

I have already tried disablig tab autostart and decreasing the value of processes in about:config but nothing ever changes.

I hope someone will be able to help me out. Thanks :)

Hi all, Firefox has been using quite a bit of RAM lately. Ok, I had like a dozen tabs open, but I think this might be a little too many Firefox instances (see screenshot; minimize memory usage just run). I have already tried disablig tab autostart and decreasing the value of processes in about:config but nothing ever changes. I hope someone will be able to help me out. Thanks :)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

jonzn4SUSE said

Maybe this will help. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1360357 and this https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-or-cpu-resources

Alright, I've taken some time to see how the Fission fix did and it seems to be working fine. Still, I haven't figured out how the Firefox instances really work but at least now they are under control.

Thanks for your help :)