Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I download and install Firefox as my browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am 83 years old and am a novice on the computer. Need assistance in downloading and installing Firefox as I want to replace Microsoft Edge.

I am 83 years old and am a novice on the computer. Need assistance in downloading and installing Firefox as I want to replace Microsoft Edge.

Giải pháp được chọn

Get the current full installer from; Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Run the installer and you should be all set.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Get the current full installer from; Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Run the installer and you should be all set.