Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

osint command line parameter

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Joe P

more options

I can't find the -osint paramater explained anywhere.

Can someone point me to it's documentation or tell me what it does?


thx

I can't find the -osint paramater explained anywhere. Can someone point me to it's documentation or tell me what it does? thx

Giải pháp được chọn

-osint is not meant to be used on the command line, but is meant to be used with shortcuts launched via the OS shell. When this parameter is used (should be the first parameter) then only a limited set of parameters (commands) is allowed and a command should should be followed by one parameter to guard against applications that do not format this parameter correctly.

  • 384384 - (IDEF2595) Multiple Vendor Multiple Browser Interaction URI Handler Command Injection Vulnerability

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

-osint is not meant to be used on the command line, but is meant to be used with shortcuts launched via the OS shell. When this parameter is used (should be the first parameter) then only a limited set of parameters (commands) is allowed and a command should should be followed by one parameter to guard against applications that do not format this parameter correctly.

  • 384384 - (IDEF2595) Multiple Vendor Multiple Browser Interaction URI Handler Command Injection Vulnerability

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

more options

Thanks cor-el. I read #384384, but I did not glean the information you so clearly stated from it. Maybe I missed something. Excellent, precise answer!!!