Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where can I find a complete list (reference) of all Firefox about:config preference settings?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Where can I find a complete list (reference) of all Firefox about:config preference settings?

Giải pháp được chọn

Note that a complete list of all preferences doesn't exist and would be very hard to maintain as a lot of prefs only last for a short time and are used in some Firefox versions and update channel. The list posted in the link posted above seems to be for a rather old Mozilla version since it includes mail prefs and other prefs not used in a regular Firefox build.

If you want to know what is pref is about then search the Firefox source code.

You can also look at the comments in files like these:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey, Attaching the list of all the preferences below. http://www.cs.ox.ac.uk/people/ian.collier/Misc/aboutconfig

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Note that a complete list of all preferences doesn't exist and would be very hard to maintain as a lot of prefs only last for a short time and are used in some Firefox versions and update channel. The list posted in the link posted above seems to be for a rather old Mozilla version since it includes mail prefs and other prefs not used in a regular Firefox build.

If you want to know what is pref is about then search the Firefox source code.

You can also look at the comments in files like these:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.