Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't install Firefox

  • 8 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to re-install Firefox and keep getting the error message that the virus scan failed. I have McAfee.

Appreciate any help.

I am trying to re-install Firefox and keep getting the error message that the virus scan failed. I have McAfee. Appreciate any help.

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Did you get the full installer from; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ ?

Note: Some protection programs don't like the update/install stubs.

more options

I tried to download from here: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

And I get the same error message: Couldn't download -- virus scanned failed

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


Have you tried to disable your protection programs? What programs are you using?

more options

I tried to download from here: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

And I get the same error message: Couldn't download -- virus scanned failed

more options

The exact error message is: Couldn't download -- virus scanned failed

I disabled the firefall of McAfee and tried to install again, and got the same exact error message: Couldn't download -- virus scanned failed.

more options

Disable McAfee totally. Then download the file. After, reenable McAfee.

Also, contact McAfee support.

more options

How do I disable McAfee totally?

more options

Contact McAfee support.