Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why doesnt Info (f.e. data about amazon acct.) save in containers (Add-on) only in Firefox FOR DEVELOPERS?

more options

it is all right in basic Firefox and Nightly but NOT for developers

it is all right in basic Firefox and Nightly but NOT for developers
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I think the key information would be cookies and/or localStorage. Do you have the same cookie settings for all three browsers?