Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to reload icon (favicon) of specific Bookmark?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Vortex.Cubes.CEO

more options

I have problems in some favicon of bookmarks. (Wrong favicon) How can i reload favicon of a specific bookmark? There is an extension for this job : Checkmarks But this extension has no option to reload favicon of bookmarks individually for force firefox to reload favicon of a specific bookmark! Please give me a solution on this. In some years ago there was an extension with name favicon reloader. It was ok. But does not exist anymore.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I think the only/best way is to revisit that website using the bookmark. If there is still a problem, create a new bookmark.

Hữu ích?

more options

Hi dear FredMcD, I did it. Does not work. That web site has different favicon icon for offline mode. After became online that favicon icon does n't change. I deleted bookmark and recreated it. I revisited that website using the bookmark. But icon is still wrong and is for offline mode.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.