Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I install the latest FF alongside the old version (56)?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ardony1

more options

That is, I want to keep the version 56 and install the new version as a separate browser. Thanks.

Giải pháp được chọn

Many thanks, Fred. Before I start messing about I'll need to do a full disc image to restore the status quo in case it all turns to custard. Most likely I'll need to refer back to you, if I may, so will leave the thread open for now. Appreciate your help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can have as many versions of Firefox as you want. However, each must have its own profile because of compatibility issues.

You can use sync to share passwords, bookmarks, and history. Anything else may not be compatible between different browser versions or computer systems.


Note: When installing, use the manual option and select the folder to install the program in. Examples; "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox_54" "C:\Program Files\Mozilla Firefox_Current"

Hữu ích?

more options

Note: After installing the program, it will ask if you want to start the browser. Answer NO ! ! !

If you do start the browser then, it will use whatever profile was last used by any Firefox. After installing, start Firefox with the -p option and create a new profile. Give the profile a name like: default-release Firefox_54


Once a profile is created, you will need to create shortcuts to call the different versions with their profile. Examples; "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox_54\firefox.exe" -p Firefox_54 "C:\Program Files\Mozilla Firefox_Current\firefox.exe" -p default-release

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Many thanks, Fred. Before I start messing about I'll need to do a full disc image to restore the status quo in case it all turns to custard. Most likely I'll need to refer back to you, if I may, so will leave the thread open for now. Appreciate your help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.