Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla VPN

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 224 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user4131540

more options

I m using now a VPN client (not Mozilla' one) and my exit to the Internet is Austria (EU). When I opened my Firefox browser, I ve been offered to use Mozilla's VPN. I live in a country where Mozilla doesnt provide its VPN service yet. That would happen if I downloaded Mozilla's VPN client, installed it and started to use. I ve to turn down my actual VPN client for that, so Mozilla VPN will see that i m from a country that is not eligible to use it.

I m using now a VPN client (not Mozilla' one) and my exit to the Internet is Austria (EU). When I opened my Firefox browser, I ve been offered to use Mozilla's VPN. I live in a country where Mozilla doesnt provide its VPN service yet. That would happen if I downloaded Mozilla's VPN client, installed it and started to use. I ve to turn down my actual VPN client for that, so Mozilla VPN will see that i m from a country that is not eligible to use it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

sorry, last sentence is:

" What would happen if I downloaded Mozilla's VPN client, installed it and started to use. I ve to turn down my actual VPN client for that, so Mozilla VPN will see that i m from a country that is not eligible to use it? "