Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost Passwords after Restarting Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

There was a clear indication that simply resetting Firefox would save passwords while hopefully improving performance. BUT ALL LOCKWISE PASSWORDS AND LOGONS HAVE APPARENTLY BEEN LOST. There are online instructions to copy/paste all data in the Old Firefox Data fldr to the "new profile fld" in 'about:profiles'. But the lost passwords still do not appear. Can anyone explain:

(1) is it possible to recover lost passwords from Old Firefox Data ? (2) why this happened despite false re-assurance that passwords would not be lost ?

Thanx. Boiling Madman

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

In the event that the passwords information is lost, you should record all information in a separate text file somewhere else on your hard drive, or written down. You can easily copy and paste if you need to do so. If you are concerned about someone else looking at that file, you can compress it using a password.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.