Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I change the colors of the drop down menus?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wrgarrett45

more options

After the recent update the colors of the drop down menus has changed. File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools and Help. Prior to this it was white background with black writing. Now it is black background with white writing. I am using Abstract Electric theme which is a dark theme but prior to this I was able to have the white background and black text. Can't figure out how to change it, I am sure it is something simple but for the life of me can't alter it. I don't want any colors to change except the colors of the drop down menus. Please help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Same here except I was using default theme. I hope we get some answers soon.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.