Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Touchpad natural scroll

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi r.t.smith.three

more options

I can't find a way to enable natural scroll with the touchpad - down movement on the touchpad means the screen moves down - in Firefox. I've gone into about:config and set mousewheel.default.delta_multiplier_y to -100, but that only affects the mouse, not the trackpad.

Giải pháp được chọn

I did have global setting for touchpad scroll directions enabled, but firefox wasn't agreeing with them - I refreshed firefox and then the browser decided to be more cooperative.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Windows 10 has global touchpad and mouse settings that enable natural scrolling. If you are using a public laptop that prohibits changing these settings, then you could try and boot Firefox on a live OS.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I did have global setting for touchpad scroll directions enabled, but firefox wasn't agreeing with them - I refreshed firefox and then the browser decided to be more cooperative.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.