Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

search box on Firefox home page

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi brian.pitchford

more options

Trying to use the seach box in the centre of the Firefox homepage (google search engine) .. everything I type goes up to the address bar . Tried changing settings - I see there's a search box option in the 'tool bar' which looks to be up at the side of the address bar. cant understand why we need another one as well as the one in the centre.

Also by turning off suggestions and not choosing the 'search box option in the 'tool bar' , the address bar is now only accepting URLs so searching isnt working.

So ..1. Is the search box in the centre no use?

        2.  Does search work with all suggestions turned off?

Giải pháp được chọn

You can turn it off by entering about:config in the URL bar and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can turn it off by entering about:config in the URL bar and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.

Hữu ích?

more options

Excellent - works a treat .. thanks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.