Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to copy saved logins between PCs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've bought a new Win10 PC to (eventually) replace my old one.

I've signed up for a Mozilla account on the old PC, signed into it from the new PC and the favourites, history etc have come across ok onto the new one. The saved logons however haven't.

How can I get my saved logons to sync across from the old PC to the new one?

I've bought a new Win10 PC to (eventually) replace my old one. I've signed up for a Mozilla account on the old PC, signed into it from the new PC and the favourites, history etc have come across ok onto the new one. The saved logons however haven't. How can I get my saved logons to sync across from the old PC to the new one?

Giải pháp được chọn

You can open about:sync-log via the location bar to see whether recent Sync logs are available. You can upload the file to a website like Pastebin if you can't post the content of the file in a reply.


You can export the logins in Lockwise to a CSV file and import this file on the new copmuter.

See the note at the bottom of this article about how to enable CSV in Lockwise import via the about:config page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can open about:sync-log via the location bar to see whether recent Sync logs are available. You can upload the file to a website like Pastebin if you can't post the content of the file in a reply.


You can export the logins in Lockwise to a CSV file and import this file on the new copmuter.

See the note at the bottom of this article about how to enable CSV in Lockwise import via the about:config page.