Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Stop Files from Automatically Downloading

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 175 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Franz_von_Suppe

more options

When downloading a file, I use to get a pop-up box that asked me if i wanted to open it or save it, and there was a box that said "don't ask me this again. I accidentally checked that box. Now every time I click on a file it asks me where I want to save it but it won't let me open it to view it first. How do get it back to the way it was?

I have tried changing my download options, I've tried re-setting the browser options. Nothing works. There has to be a way to get back to where is asks "where would you like to save" AND gives me the option to click a radial button to Open the file and view it before saving it.

When downloading a file, I use to get a pop-up box that asked me if i wanted to open it or save it, and there was a box that said "don't ask me this again. I accidentally checked that box. Now every time I click on a file it asks me where I want to save it but it won't let me open it to view it first. How do get it back to the way it was? I have tried changing my download options, I've tried re-setting the browser options. Nothing works. There has to be a way to get back to where is asks "where would you like to save" AND gives me the option to click a radial button to Open the file and view it before saving it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options