Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox's top bar overflows windows task bar on screen above

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jelle_s

more options

I have multiple screens with task bars above each other. When I open firefox in full sceen ( not f11, just the full screen option that windows provides ) on the bottom screen, there seems to be a piece of firefox's top bar overlapping the task bar on the screen above.

How do I fix this? This issue has bothered me for quite a while now. The workaround seems to be to set the windows task bar color to white ( to make it less noticable ), but that doesn't solve the problem, it just makes it less visible.

Please see the screenshot. When I unfocus Firefox ( by focussing another piece of software, or none ) the white bar disappears.

I have multiple screens with task bars above each other. When I open firefox in full sceen ( not f11, just the full screen option that windows provides ) on the bottom screen, there seems to be a piece of firefox's top bar overlapping the task bar on the screen above. How do I fix this? This issue has bothered me for quite a while now. The workaround seems to be to set the windows task bar color to white ( to make it less noticable ), but that doesn't solve the problem, it just makes it less visible. Please see the screenshot. When I unfocus Firefox ( by focussing another piece of software, or none ) the white bar disappears.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Problem is no longer there.