Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SYNCING Gmail

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1526 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi blazowichtheresa

more options

How to sync gmail with android?

How to sync gmail with android?

Giải pháp được chọn

This is the step in order to sync your gmail to firefox by using an android Step 1: Open your firefox in your android phone Step 2: In your bottom right, you will see three dot there. Click it and press on settings Step 3: Click on "Turn on Sync". After that, select "use email instead" Step 4: Enter your gmail and press "Continue". After that, create your password and other relevant information that they want you to provide. After that, press "Create account". Step 5: Onward, it will send you the verification code from your gmail. Go check your gmail inbox there. Step 6: Copy and paste the code or write it yourself with 6 digit code into the input box and press "verify".

And then done, your firefox is successfully sync with your gmail by using your android device. I hope this will help you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This is the step in order to sync your gmail to firefox by using an android Step 1: Open your firefox in your android phone Step 2: In your bottom right, you will see three dot there. Click it and press on settings Step 3: Click on "Turn on Sync". After that, select "use email instead" Step 4: Enter your gmail and press "Continue". After that, create your password and other relevant information that they want you to provide. After that, press "Create account". Step 5: Onward, it will send you the verification code from your gmail. Go check your gmail inbox there. Step 6: Copy and paste the code or write it yourself with 6 digit code into the input box and press "verify".

And then done, your firefox is successfully sync with your gmail by using your android device. I hope this will help you

more options

I can not get my gmail to upload on my laptop now