Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I restore a previous session after splitting firefox in 2 windows

 • 4 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 33 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi lucas.mendes.macnicadhw

more options

I use the session restore option, but when I open a new firefox window (by detaching a tab) and forget to close last the window with most tabs, the restored session is the single tab that I detached. This has happened a couple of times, but I can't remember exactly how to solve it, just that there was an action that would 'pop out' the previous session, like opening a new window and closing the last tab there. any tips?

Giải pháp được chọn

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar, especially if you want to reopen the previous session at the next start to ensure that you close all open windows. Otherwise you can check "History -> Recently Closed Windows/Tabs".

 • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
 • Windows: File -> Exit
 • Mac: Firefox -> Quit Firefox
 • Linux: File -> Quit
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

If you go to history and click on recently closed windows, then click on reopen all windows, does that bring them all back?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar, especially if you want to reopen the previous session at the next start to ensure that you close all open windows. Otherwise you can check "History -> Recently Closed Windows/Tabs".

 • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
 • Windows: File -> Exit
 • Mac: Firefox -> Quit Firefox
 • Linux: File -> Quit

Hữu ích?

more options

Lisi said

If you go to history and click on recently closed windows, then click on reopen all windows, does that bring them all back?

Sadly no, as I was trying to restore the session, I opened and closed a few separate windows, so they are listed instead, but this might solve the issue if used right after. Thanks.

Hữu ích?

more options

Lisi said

If you go to history and click on recently closed windows, then click on reopen all windows, does that bring them all back?

I can't test this anymore, as it has been a long time it happened, but i remember trying something like it at the time. Thanks for the suggestion anyway

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.