Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't Play Any Videos on 89.0 Version

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Because of this terrible 89.0 update I've had to start using Chrome, and I hate Chrome. I cannot get any videos to play in Mozilla anymore. Youtube doesn't work, Tumblr videos don't work, Twitch videos don't work, even the Tenor gifs on Discord won't show.

Yes, I have cleared my entire history of cache and cookies for all of these websites, and it does not fix the problem.

Nothing will play. I hate this. Please, Mozilla, fix this so I can go back to using the browser I actually prefer.

If anyone else is experiencing this, or has found a solution, please let me know.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Maybe check the Web Console to see if there are media related messages present.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.