Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to auto add a download # next to a pdf?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Whenever I used to download pdf files there would automatically be a number added in paranthesis. Example- test.pdf (1) and the next one I would download would show up test.pdf (2). Made sepearting all of my files very easy. Now, however, every download is just "test.pdf." No number automatically added. How can I go back to how it used to work?

Whenever I used to download pdf files there would automatically be a number added in paranthesis. Example- test.pdf (1) and the next one I would download would show up test.pdf (2). Made sepearting all of my files very easy. Now, however, every download is just "test.pdf." No number automatically added. How can I go back to how it used to work?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

My download dialog enables me to change the file name. Can you not add a number?