Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Page Action menu missing in Firefox Mac v.89.0

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 187 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi rzdc

more options

I just installed v.89.0 on my M1 MBAir running MacOS 11.4, and the Page Action menu (three dots) is missing from the address bar. (See image.) Is this a known bug, or is there a way to restore this feature? Thanks.

I just installed v.89.0 on my M1 MBAir running MacOS 11.4, and the Page Action menu (three dots) is missing from the address bar. (See image.) Is this a known bug, or is there a way to restore this feature? Thanks.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi,

As of Firefox 89, the meatball/thre-dots/page action menu was removed from the URL bar and the options were moved to either tab context menu or the page context menu. Here is how you can find alternative ways to access the various options from the old page action:

 • Bookmark Current Tab: You can click the "star" icon to save the page as bookmark. Alternatively, you can right-click on the tab and choose Bookmark Tab.
 • Save Page to Pocket: You can add the Save Page to Pocket menu to Toolbar from the Customize Tool menu.
 • Pin Tab: Right-click on the tab and choose Pin Tab.
 • Copy Link: Click on the URL bar and press (Ctrl+C) for Windows and Linux or (command+C) for Mac.
 • Email Link: You can add the Email Link button to the Toolbar from the Customize tab.
 • Take Screenshot: Right click on the empty part of a page and choose Take Screenshot. More about that: Take screenshots in Firefox.
 • Send Tab to Device: Right-click on the tab and choose Send Tab to Device.
 • Share: Right click on the tab and choose Share.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

As of Firefox 89, the meatball/thre-dots/page action menu was removed from the URL bar and the options were moved to either tab context menu or the page context menu. Here is how you can find alternative ways to access the various options from the old page action:

 • Bookmark Current Tab: You can click the "star" icon to save the page as bookmark. Alternatively, you can right-click on the tab and choose Bookmark Tab.
 • Save Page to Pocket: You can add the Save Page to Pocket menu to Toolbar from the Customize Tool menu.
 • Pin Tab: Right-click on the tab and choose Pin Tab.
 • Copy Link: Click on the URL bar and press (Ctrl+C) for Windows and Linux or (command+C) for Mac.
 • Email Link: You can add the Email Link button to the Toolbar from the Customize tab.
 • Take Screenshot: Right click on the empty part of a page and choose Take Screenshot. More about that: Take screenshots in Firefox.
 • Send Tab to Device: Right-click on the tab and choose Send Tab to Device.
 • Share: Right click on the tab and choose Share.
more options

Was this detailed in the intro to FF 89 changes? Was there a release notes document with this info? I sure missed it. Losing "pages actions" was bad enough, but not finding documentation of how things changed, and where to find them was worse.