Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox keeps crashing; provided here are crash codes.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi josephlourenco

more options

Firefox keeps crashing; here are crash IDs:

Crash ID: bp-70b39439-c1f8-4de1-ae47-2a5160210430 Crash ID: bp-93d76cd2-ba07-4f63-81b4-460c40210121

I try shift+firefox to get into "refresh"; it crashes then too. Version of Windows 10 is 1909.

Does anyone know what may be happening?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 88.0 Build ID 20210415204500 (2021-04-15) Buildhub data OS Windows 10 OS Version 10.0.18363

Fri, 30 Apr 2021 12:35:19 GMT bp-70b39439-c1f8-4de1-ae47-2a5160210430 Signature: NS_NewRunnableFunction<T>

Uptime 32 seconds

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_WRITE

AppMonitorDll.dll = EndPoint +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Product Firefox Release Channel release Version 84.0.2 Build ID 20210105180113 (2021-01-05)

Thu, 21 Jan 2021 23:33:55 GMT bp-93d76cd2-ba07-4f63-81b4-460c40210121 Signature: mozilla::net::nsHttpChannel::GetResponseStart

Uptime 9 seconds

Crash Reason EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION

AppMonitorDll.dll = EndPoint

Hữu ích?

more options

Update EndPoint. If the problem continues, disable it.

Hữu ích?

more options

Hi FredMcD,

Thank you!

Forgive my ignorance; "EndPoint" as in Symantec Endpoint Protection or??

Thank you!

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

I wish it was that easy as looking up a keyword.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.