Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WebGL stopped working after the Firefox 88 upgrade

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 907 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi john588

more options

Per the title, webgl suddenly stopped working a couple days ago. The error seems to be:

WebGL creation failed: * WebglAllowWindowsNativeGl:false restricts context creation on this system.

I'm on Ubuntu 21.04 (X, not wayland) with an nvidia graphics card. The "share data" below seems comprehensive, but let me know if any other info will help.

Per the title, webgl suddenly stopped working a couple days ago. The error seems to be: WebGL creation failed: * WebglAllowWindowsNativeGl:false restricts context creation on this system. I'm on Ubuntu 21.04 (X, not wayland) with an nvidia graphics card. The "share data" below seems comprehensive, but let me know if any other info will help.

Giải pháp được chọn

You can try to force WebGL and set this pref to true on the about:config page.

  • about:config => webgl.force-enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can try to force WebGL and set this pref to true on the about:config page.

  • about:config => webgl.force-enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

more options

Thanks, that did it! I'm surprised that never came up in any of the googling I did. Maybe I'm bad at googling...