Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After Firefox for android upgrade to ver 88 pages not displaying images or text

  • 5 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

After Firefox for android upgrade to ver 88 Webpages not displaying images or text Even when i try to open about:config no text is displayed, just blue button

My device is sm-t670, android 5.1.1

Tried installing firefox beta and firefox nightly, same result Version 86 worked correctly

After Firefox for android upgrade to ver 88 Webpages not displaying images or text Even when i try to open about:config no text is displayed, just blue button My device is sm-t670, android 5.1.1 Tried installing firefox beta and firefox nightly, same result Version 86 worked correctly

Giải pháp được chọn

Hi

This issue should be resolved in the next update to Firefox for Android.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

here is screenshot

more options
more options

Rendering problem for me too! Pic is mozilla support link with no content. No problem with version 87 but in 88 .... I had to downgrade

more options

Seems solved in 88.1.2

Installed through ffupdater

more options

Giải pháp được chọn

Hi

This issue should be resolved in the next update to Firefox for Android.