Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Image code doesn't display in Firefox beta 26

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pdqpat

more options

FYI I noticed a difference between browsers on this Test page: http://manotick.net/test.htm Both images display in Firefox 25 + Windows7 and Chrome 30.0 + Android 4.2.1 Top images does not display in FirefoxBeta 26 + Android 4.2.1

FYI I noticed a difference between browsers on this Test page: http://manotick.net/test.htm Both images display in Firefox 25 + Windows7 and Chrome 30.0 + Android 4.2.1 Top images does not display in FirefoxBeta 26 + Android 4.2.1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I don't see any difference between Firefox desktop and Firefox for Android on 25 through 28. I don't notice any missing images.

If possible would you provide a screenshot. On many newer Android phones one can capture the screen by pressing volume down and the power button at the same time.

Then attach that picture to this post by using the browse button below the Add images: line.

more options

Screenshot of missing image #1, showing image #2 The only difference is the filename.