Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ifv

more options

I recently switched to Firefox, on the browser i was using before i was able to link whatever Youtube video i was watching right to the Roku connected to my TV. Is there a way to do this on Firefox?

Giải pháp được chọn

If you're using Firefox on your Android phone: http://mzl.la/1ApHD9g

If you are on desktop, you can try some of these extensions, I haven't personally but they might work:

1. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/kastfy/?utm_content=search&utm_medium=referral&utm_source=addons.mozilla.org

2. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/twitched/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search

Also, if your computer is running Windows 10 with Miracast feature and if you are using the Roku Express, model 3900, or Roku Express+ model 3910, then you can screen mirror your PC's screen on your TV.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you're using Firefox on your Android phone: http://mzl.la/1ApHD9g

If you are on desktop, you can try some of these extensions, I haven't personally but they might work:

1. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/kastfy/?utm_content=search&utm_medium=referral&utm_source=addons.mozilla.org

2. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/twitched/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search

Also, if your computer is running Windows 10 with Miracast feature and if you are using the Roku Express, model 3900, or Roku Express+ model 3910, then you can screen mirror your PC's screen on your TV.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.