Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

Docx links from Onedrive fail to open

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 13pgus

more options

A DOCX link sent from a Onedrive account by email to my account on Thunderbird opens blank screen in FIrefox and other browsers, but will open the file in MS Word 'if I use MS Edge browser. Why?

A DOCX link sent from a Onedrive account by email to my account on Thunderbird opens blank screen in FIrefox and other browsers, but will open the file in MS Word 'if I use MS Edge browser. Why?

Giải pháp được chọn

Can you try the same steps using Windows 10 Mail app instead of Thunderbird to verify? I only have Thunderbird in Linux and will switch back and test.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Can you try the same steps using Windows 10 Mail app instead of Thunderbird to verify? I only have Thunderbird in Linux and will switch back and test.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

I just tried it in Linux it works fine. see screenshot Can you provide screenshots of the issue?

more options

Hello there,

Thanks for replying.

I have been in contact with Microsoft about some Onedrive issues I was having (which is where the link navigates to) and I believe this was the root cause of the problem. Now that the Onedrive issues are fixed the process is working as I would expect. It seems that the issues with Onedrive were the limiting factor and now it works correctly on Thunderbird->FIrefox and using the Win10 mail app and direct pasting a link into Chrome.

Thanks for your help.