Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to access Google websites through Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am no longer able to access any Google sites through Firefox.

I get this message:

The connection has timed out

The server at www.google.com is taking too long to respond.

I can access all other sites through Firefox (including other search engines). I have cleared all of the History, caches, cookies etc and that sometimes allows me to access to Google once, but then the problem returns. I have to accept cookies from Google when I do that but sometimes the cookie verification with Google times out. I have tried starting Firefox in safe mode and refreshing Firefox but that has not helped.

I can access Google sites through Chrome.

A virus scan (with Norton and Hitman Pro) reveal no viruses or other malware

All other computers I have can access Google.

I updated to the latest Windows build yesterday, after which the problems started.

How do I restore access?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.