Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox's "Logins and Passwords"?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 126 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I import password from a csv file to Firefox's "Logins and Passwords"?

How can I import password from a csv file to Firefox's "Logins and Passwords"?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See the note at the bottom of this article about how to enable CSV import via the about:config page.


If there are problems with importing the CSV file then create a sample file via "Export Logins" and compare the format of your CSV file. If necessary use "Create New Login" in Lockwise to have at least one login.