Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

mozilla firefox

more options

why did you take off google image restored add on

why did you take off google image restored add on

Giải pháp được chọn

The developer removed it because they did not like the new requirement of the Mozilla Add-on's site that developers add Multi-Factor Authentication to their Firefox Account:

https://github.com/fanfare/googleimagesrestored/commit/8e77eb0e4314df9a64c8d3df2eb04c9868795085

Perhaps they would allow someone else who doesn't mind the requirement to repost it under their account?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The developer removed it because they did not like the new requirement of the Mozilla Add-on's site that developers add Multi-Factor Authentication to their Firefox Account:

https://github.com/fanfare/googleimagesrestored/commit/8e77eb0e4314df9a64c8d3df2eb04c9868795085

Perhaps they would allow someone else who doesn't mind the requirement to repost it under their account?

more options

By the way, this alternative popped up in a search, but I haven't tried it myself:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/view-image/