Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable New Cookie Feature for a Site?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since the new update with the change in cookie management, login at my school is not working. We use a number of different sites that pull from the Stanford login cookies. For example stanfordhealthcare.cloud-cme.com uses my login.stanford.edu cookie to function, and so it no longer functions and login is impossible.

I know the new system has a bypass built in for known login services, but what about the myriad different independent SSO systems used by schools?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can create a cookie allow exception for this origin (protocol + hostname => https://login.stanford.edu) in case you block third-party cookies generally.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.