Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Favorites toolbar empty - favorites are displayed on main toolbar

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Suddenly, my favorites are displayed one the main toolbar, and the favorites toolbar remains empty. Very annoying as the main toolbar does not leave much spaces for favorites. The favorites toolbar remains stubbornly empty, and I do not find any way to correct this strange behaviour.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi Silvain, could you open the Customize tab and see whether the "Bookmarks Toolbar Items" control somehow moved from the Bookmarks Toolbar to the main bar. You can drag it back.

See: Customize Firefox controls, buttons and toolbars

This screenshot isn't exactly for your situation, but it shows what the control looks like:

Hữu ích?

more options

Unfortunately, I do not have such item in my favorite tools. Dragging any of my bookmarks into the toolbar is impossible. Except one item I could drag, the Display bookarks icon (and now it is there I cannot move it back to the toolbar. Is there a way to find it through about:config, in case it was disabled there? I join a printscreen of the tools/items availble for the toolbar (names are in French!)

Hữu ích?

more options

Can you find the "Bookmarks Toolbar Items" (Barre personnelle items?) on your main toolbar and move it back to the Bookmarks Toolbar?

If needed, you can use the "Configuration par défaut" button at the bottom to put the toolbar buttons and controls back into their original positions and then re-customize the bars.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.