Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync Firefox in dual boot with Ubuntu 20.04.1 and Windows 10

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi johanna.czech

more options

Hello dear Firefox community,

I'd like to sync my Firefox of my Windows 10 and Ubuntu 20.04.1. The only option available for me in the sync menu is to scan a QR-code which does not work in dual boot system. Do you have any ideas what to do? Thank you very much already! -Jo

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I don't think the QR code is mandatory for desktop systems.

On whichever Firefox isn't connected to the account, try signing in from the menu (main menu button > Sign in to Firefox). I believe there will be an email verification message generated to your primary email account for the initial setup, and that may involve either a code or a long link.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

There is no need to use a QR code. All you need to do is to connect to the same Firefox account.

Hữu ích?

more options

Hey cor-el, hey jscher2000,

thanks a lot for answering my question. Apparently it just took some time for Firefox to synchronize with synch now after connect the different apps to the same account.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.