Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't add search engine to Firefox (Windows)

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 336 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tyeberg73

more options

Hi, other than the default search engines, I tried adding some more to Firefox in the options. The method I did this was, say I need to add Yandex search engine, I went to yandex.com https://yandex.com and clicked the three dots and the address bar and selected "add search engine" but when i go to options>search, the engines i added are in the drop down list (1), but not in the grid table (2)where you can add a keyword or remove the engine.

Is there a way to fix this?

Hi, other than the default search engines, I tried adding some more to Firefox in the options. The method I did this was, say I need to add Yandex search engine, I went to [http://yandex.com yandex.com] https://yandex.com and clicked the three dots and the address bar and selected "add search engine" but when i go to options>search, the engines i added are in the drop down list (1), but not in the grid table (2)where you can add a keyword or remove the engine. Is there a way to fix this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi, the grid does not have maximum size or limit. In the screenshot there is a scrollbar on the right-hand side of the grid.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Did you try scrolling the grid table? As far as I can tell the top 11 search engines are in the grid, and there's a scroll bar there.

more options

No, I think the grid was full. Removing some of the default search engines like Chambers, eBay and Amazon helped.

more options

Giải pháp được chọn

Hi, the grid does not have maximum size or limit. In the screenshot there is a scrollbar on the right-hand side of the grid.

more options

Standard8 said

Hi, the grid does not have maximum size or limit. In the screenshot there is a scrollbar on the right-hand side of the grid.

Oh, okay. My bad for not looking at it more carefully, so many search engines could be added!