Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My firefox updates have been disabled. How do fix this?

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 131 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi wastl.wi

more options

" Updates disabled by your system administrator" is the message. I don't have a system administrator unless its me. What can I do?

Giải pháp được chọn

Some security software thinks that they need to customize Firefox, so you can check this in your Avira Antivirus software.

You can check the about:policies#active page to see whether policies are active (63+).

You can inspect the Mozilla and Firefox keys with the Windows Registry Editor in HKEY_LOCAL_MACHINE and in HKEY_CURRENT_USER with the Windows Registry Editor to see whether GPO policy rules are active.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\

Note that the mere presence of the "Mozilla\Firefox\" key is sufficient to make Firefox display this notification, so if you have the Firefox key then remove it and only leave the Mozilla key or remove this key as well if it is empty.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\ =>
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Some security software thinks that they need to customize Firefox, so you can check this in your Avira Antivirus software.

You can check the about:policies#active page to see whether policies are active (63+).

You can inspect the Mozilla and Firefox keys with the Windows Registry Editor in HKEY_LOCAL_MACHINE and in HKEY_CURRENT_USER with the Windows Registry Editor to see whether GPO policy rules are active.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\

Note that the mere presence of the "Mozilla\Firefox\" key is sufficient to make Firefox display this notification, so if you have the Firefox key then remove it and only leave the Mozilla key or remove this key as well if it is empty.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\ =>
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\

Hữu ích?

more options

Thanks

Hữu ích?

more options

The procedure is clear for PC routines, but non-routine users the registry is a "taboo"!!! I (user and over 80) have laboriously worked through and would like to add the following addition: 'Also, be sure to create a system restore point before working on the registry. ' Procedure for Win 10: 1. click on the Windows icon > scroll to "Windows System" > open > click on "Command Prompt". 2. enter the following command: regedit.exe and press [Enter]. ( Confirm if necessary afterwards the security question)

Older Win issues 1. click on the Windows icon. Enter the following command in the field for Search programs/files: regedit.exe and press the [Enter] key. Then confirm the security prompt. Grüße W.Wastl

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.